โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
120 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 | โทร. 0-2961-9215-7 โทรสาร 0-2961-9910 mail : info@ate.ac.th