โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

สัมภาษณ์ (ผู้สมัคร และผู้ปกครอง) และตรวจร่างกาย(ผู้สมัคร) โควตา

สัมภาษณ์ (ผู้สมัคร และผู้ปกครอง) และตรวจร่างกาย(ผู้สมัคร) วันที่ 21 มกราคม 2561**รอบแรก**