โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกวิชาพื้นฐาน

อ.สุนันทา
อ.สุนันทา
หัวหน้าแผนกวิชาพื้นฐาน
อ.ณปภัช พงษารัมย์
อ.ณปภัช พงษารัมย์
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.กมลทิพย์ วรรโณภาส
อ.กมลทิพย์ วรรโณภาส
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.ธมนพัชร์  ลาภหนุน
อ.ธมนพัชร์ ลาภหนุน
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.ซาบียะ  ยูโซะ
อ.ซาบียะ ยูโซะ
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.สุเนตรา  การีอาร์
อ.สุเนตรา การีอาร์
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.นันทภัค  หนูทอง
อ.นันทภัค หนูทอง
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.โชติกา ศรียาภัย
อ.โชติกา ศรียาภัย
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.กรธัช ขันล้อม
อ.กรธัช ขันล้อม
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.เจนจิรา เกิดทอง
อ.เจนจิรา เกิดทอง
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.พักตร์จิรา ไกยสิทธิ์
อ.พักตร์จิรา ไกยสิทธิ์
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.ปวิตรา  สอนส้ม
อ.ปวิตรา สอนส้ม
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.พิเชฐ มาตทอง
อ.พิเชฐ มาตทอง
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
Wilda Bito-on Brion
Wilda Bito-on Brion
ครูต่างประเทศ
Eleanor Bisaya Patot
Eleanor Bisaya Patot
ครูต่างประเทศ
ครูใหม่
ครูใหม่
ครูต่างประเทศ