โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ข่าวสารและประกาศจากทางโรงเรียน

พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562  14/11/2018

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์สอนวิชงานติดตั้งไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ  14/11/2018

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล  14/11/2018

เอกสารใบ PAY-IN สำหรับจ่ายค่าเทอม  07/11/2018

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562  03/11/2018

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์ ตำแหน่ง English teachers position  10/10/2018

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษ  06/10/2018

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม  05/10/2018

เปิดประมูลร้านค้าโรงอาหารทดแทนร้านที่ขอคืนสิทธิ์ 2561  03/10/2018

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562  03/11/2018

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562  03/11/2018

ข้อมูลรายละเอียด เรื่องห้องเรียนพิเศษ  22/04/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561  16/02/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส. 1)  14/02/2018

แบบฟอร์มนำส่งรายชื่อการสมัครเข้าศึกษาระบบโควตา (รอบสอง ส่งจากโรงเรียนของผู้สมัคร)ประจำปีการศึกษา 2561  23/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา และ มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. 1  22/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเป็นนักเรียนใหม่ระดับ ปวช. รอบโควตา (สมัครด้วยตนเอง)  12/01/2018

รับสมัครรอบปกติ ระดับปวช และปวส ประจำปีการศึกษา 2561  04/12/2017

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วีดีโอ


กิจกรรมจากทางโรงเรียน

หลักปรัชญาของโรงเรียน

มีวินัย

การสร้างจิตสำนึกของนักเรียนให้เป็นผู้มีเหตุผลในการปฏิบัติ ด้วยการเคารพกฎระเบียบของสังคม รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และรักความถูกต้อง การประพฤติปฏิบัติเหล่านี้ ต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นความเคยชิน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

สนใจวิชาการ

การปลูกฝังเจตคติให้นักเรียนมีนิสัยรักการศึกษา ใฝ่หาความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรม และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การยกระดับ ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

สรรสร้างคุณธรรม

การปลูกฝังอบรมให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งกาย วาจา ใจ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ตั้งอยู่ในความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที และเสียสละ อันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 

ตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากมายในทุกรุ่น ทุกวิชาชีพทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อโรงเรียน

  • โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
    KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL (A.T.E. School)

  • 120 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  • 029619215-7

  • info@ate.ac.th , admin@ate.ac.th , webmaster@ate.ac.thหอเกียรติยศของ 

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

ของคณะครูขอาจารย์และนักเรียน อ่านเพิ่มเติม