โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 เข้าโครงการ "ค่ายคุณธรรมนำชีวิต" ณ สำนักปฏิบัติธรรม จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 61

โพสเมื่อ 03/12/2018

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 เข้าโครงการ "ค่ายคุณธรรมนำชีวิต" ณ สำนักปฏิบัติธรรม จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 61

" >

" >

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ. นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 เข้าโครงการ "ค่ายคุณธรรมนำชีวิต" ณ สำนักปฏิบัติธรรม จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 61

Gallery