โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

คณะกรรมการวิชาการ

พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
ประธานคณะกรรมการวิชาการ
อ.นฤพนธ์ อัมระรงค์
อ.นฤพนธ์ อัมระรงค์
รองประธานคณะกรรมฝ่ายวิชาการ
อ.นิมิตร ทองทรัพย์
อ.นิมิตร ทองทรัพย์
คณะกรรมการวิชาการ
พ.ท. ประกอบ เครืองสงค์
พ.ท. ประกอบ เครืองสงค์
คณะกรรมการวิชาการ
อ.ยงยุทธ ห่วงนาค
อ.ยงยุทธ ห่วงนาค
คณะกรรมการวิชาการ
อ.ไกรกฤษ์ รุจาคม
อ.ไกรกฤษ์ รุจาคม
คณะกรรมการวิชาการ
อ.สุนันทา เกิดชัย
อ.สุนันทา เกิดชัย
คณะกรรมการวิชาการ
ว่าที่ร.ต.ณฐโชค เกตุปภาจันทน์
ว่าที่ร.ต.ณฐโชค เกตุปภาจันทน์
คณะกรรมการวิชาการ
จ.ส.อ.จิธพนธ์  โพธิดก
จ.ส.อ.จิธพนธ์ โพธิดก
คณะกรรมการวิชาการ
อ.จักรพันธ์ แต้ยินดี
อ.จักรพันธ์ แต้ยินดี
คณะกรรมการวิชาการ
นายจักรกฤษณ์ กลางแก้ว
นายจักรกฤษณ์ กลางแก้ว
คณะกรรมการวิชาการ
นางพูนศรี  คงคาเย็น
นางพูนศรี คงคาเย็น
คณะกรรมการวิชาการ
อ.ลักขณา บุญธรรมส่ง
อ.ลักขณา บุญธรรมส่ง
คณะกรรมการวิชาการ
อ.ธรรมศักดิ์ คล้ายวรรณ
อ.ธรรมศักดิ์ คล้ายวรรณ
คณะกรรมการวิชาการ
พ.ท.นรเศรษฐ์  มุนีรักษา
พ.ท.นรเศรษฐ์ มุนีรักษา
คณะกรรมการวิชาการ
ส.ต.หญิงสุจิตรา  เขียวเจริญ
ส.ต.หญิงสุจิตรา เขียวเจริญ
ผช.เลขานุการ
นายณัฐพล  บุญสวัสดิ์
นายณัฐพล บุญสวัสดิ์
ผช.เลขานุการ