โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

คณะผู้บริหารโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง
พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง
ประธานกรรมการ/เจ้าของโรงเรียน
พล.ต.กุศล อุปลานนท์
พล.ต.กุศล อุปลานนท์
รองประธาน/รองเจ้าของโรงเรียน
พ.อ.พูลลาภ ยะตินันท์
พ.อ.พูลลาภ ยะตินันท์
ผช.เจ้าของโรงเรียน 1
พ.อ.อภิชาติ ปัตตะนุ
พ.อ.อภิชาติ ปัตตะนุ
ผช.เจ้าของโรงเรียน 2
พ.อ.ณพล นิ่มนวล
พ.อ.ณพล นิ่มนวล
ผช.เจ้าของโรงเรียน 3
พ.อ.สนอง แน่งอนงค์
พ.อ.สนอง แน่งอนงค์
ผช.เจ้าของโรงเรียน 4
พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย
พ.อ.ประกาศ เพยาว์น้อย
ผู้จัดการ
พ.อ.สุภัทร์ ภูถี่ถ้วน
พ.อ.สุภัทร์ ภูถี่ถ้วน
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.ทนงศักดิ์ แก้วละเอียด
พ.อ.ทนงศักดิ์ แก้วละเอียด
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.ธนเสฎฐ์ ใจอารีย์
พ.อ.ธนเสฎฐ์ ใจอารีย์
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.วุฑฒิเวทย์ เฟืองทอง
พ.อ.วุฑฒิเวทย์ เฟืองทอง
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.เสรี ตรีครุธพันธ์
พ.อ.เสรี ตรีครุธพันธ์
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.อภินันท์ พฤทธิพงศ์พันธ์
พ.อ.อภินันท์ พฤทธิพงศ์พันธ์
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.วันชัย ประสานเสียง
พ.อ.วันชัย ประสานเสียง
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.เสถียร ศิริเพชร
พ.อ.เสถียร ศิริเพชร
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.สมาน ทองฟัก
พ.อ.สมาน ทองฟัก
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
กรรมการ/ผู้อำนวยการ/เลขานุการ
พ.อ.ชาญณรงค์ ทิพย์ทวีสุข
พ.อ.ชาญณรงค์ ทิพย์ทวีสุข
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.อ.คึกฤทธิ์ ไชยถา
พ.อ.คึกฤทธิ์ ไชยถา
ที่ปรึกษาโรงเรียน
พ.ต.สัญญพงศ์ กล้าหาญ
พ.ต.สัญญพงศ์ กล้าหาญ
ที่ปรึกษาโรงเรียน