โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อ.นฤพนธ์ อัมระรงค์
อ.นฤพนธ์ อัมระรงค์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายนิมิตร ทองทรัพย์
นายนิมิตร ทองทรัพย์
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ