โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ฝ่ายบริการ

พ.ท. ประกอบ  เครือสงค์
พ.ท. ประกอบ เครือสงค์
ผู้ช่วยฝ่ายบริการ
จ.ส.อ.วีระยุทธ  เจริญศักดิ์
จ.ส.อ.วีระยุทธ เจริญศักดิ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
น.ส.ธนวดี  เสริมพงษ์
น.ส.ธนวดี เสริมพงษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
น.ส. วนิดา  วงษาสันต์
น.ส. วนิดา วงษาสันต์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
นางมณี  คันธานุรักษ์
นางมณี คันธานุรักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ
นางดวงตา  ชาวโพธิ์สระ
นางดวงตา ชาวโพธิ์สระ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ