โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกการเงินและบัญชี

หัวหน้าเหรัญิก
พ.ต.หญิงศศิวิมล  น้ำเพ็ชร
พ.ต.หญิงศศิวิมล น้ำเพ็ชร
ผช.เหรัญญิก
จ.ส.อ.ระวิทย์  ขวัญสวัสดิ์
จ.ส.อ.ระวิทย์ ขวัญสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อ.รัตนา  ภักดี
อ.รัตนา ภักดี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
อ.พิมพา  สังข์สิทธิ์
อ.พิมพา สังข์สิทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี