โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกปกครองและแนะแนว

จ.ส.อ.จิธพนธ์ โพธิดก
จ.ส.อ.จิธพนธ์ โพธิดก
หัวหน้าแผนกปกครองและแนะแนว
ว่าที่ ร.ต.มานพ แก้วงาม
ว่าที่ ร.ต.มานพ แก้วงาม
ผช.หน.แผนกปกครอง
จ.ส.อ.บดินทร์ สมเคราะห์
จ.ส.อ.บดินทร์ สมเคราะห์
เจ้าหน้าที่ปกครอง
จ.ส.อ.ภัคเดช บำรุงวัฒน์
จ.ส.อ.ภัคเดช บำรุงวัฒน์
เจ้าหน้าที่ปกครอง
จ.ส.อ.วีระชัย งามหิรัญ
จ.ส.อ.วีระชัย งามหิรัญ
เจ้าหน้าที่ปกครอง
อ.ลำดวน ดวงจอมดี
อ.ลำดวน ดวงจอมดี
เจ้าหน้าที่ปกครอง
อ.ณัชชา โตชาญชัย
อ.ณัชชา โตชาญชัย
เจ้าหน้าที่ปกครอง
อ.กฤษฎา ปานนพภา
อ.กฤษฎา ปานนพภา
เจ้าหน้าที่ปกครอง
จ.ส.ต กิติศักดิ์ กระตุฤกษ์
จ.ส.ต กิติศักดิ์ กระตุฤกษ์
เจ้าหน้าที่ปกครอง
อ.ณัฐพล บุญสวัสดิ์
อ.ณัฐพล บุญสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ปกครอง
นาย กอบชัย ธรรมจารี
นาย กอบชัย ธรรมจารี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นาย สุวิน เอี่ยมสังวาลย์
นาย สุวิน เอี่ยมสังวาลย์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นาย ระนอง จันทร์เจริญ
นาย ระนอง จันทร์เจริญ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นาย สุพจน์ สิกขา
นาย สุพจน์ สิกขา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
อ.วรทัต รักชาติเจริญ
อ.วรทัต รักชาติเจริญ
เจ้าหน้าที่ปกครอง
นางดวงตา ชาวโพธิ์สระ
นางดวงตา ชาวโพธิ์สระ
เจ้าหน้าที่แผนกปกครอง