โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกพัสดุ

พ.ท.ประกอบ  เครือสงค์
พ.ท.ประกอบ เครือสงค์
หัวหน้าแผนกพัสดุ
พ.ต.ชัยวัฒน์  ภู่ระหงษ์
พ.ต.ชัยวัฒน์ ภู่ระหงษ์
เจ้าที่แผนกพัสดุ
ร.ต.มงคล  เขียวหวาน
ร.ต.มงคล เขียวหวาน
เจ้าที่แผนกพัสดุ
ส.อ.อรรถพล  โภคา
ส.อ.อรรถพล โภคา
เจ้าที่แผนกพัสดุ
น.ส.อัจฉราพรรณ  ทวาศรี
น.ส.อัจฉราพรรณ ทวาศรี
เจ้าที่แผนกพัสดุ