โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์

นายจักรกฤษณ์ กลางแก้ว
นายจักรกฤษณ์ กลางแก้ว
รก.หน.แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
อ.ศิรินทิพย์  ศุภศิริพร
อ.ศิรินทิพย์ ศุภศิริพร
อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์
ร.ต.หญิงอติภา เทพธานี
ร.ต.หญิงอติภา เทพธานี
อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์
ส.ท.อธิวัฒน์  ทองไพรวัลย์
ส.ท.อธิวัฒน์ ทองไพรวัลย์
อาจารย์ประจำวิชาคอมพิวเตอร์