โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกวิชาชีพพื้นฐาน

อ.ยงยุทธ หว่งนาค
อ.ยงยุทธ หว่งนาค
หัวหน้าแผนกวิชาชีพพื้นฐาน
จ.ส.อ.ธรรมศักดิ์  คล้ายวรรณ
จ.ส.อ.ธรรมศักดิ์ คล้ายวรรณ
อาจารย์ประจำวิชาชีพพื้นฐาน
จ.ส.อ. ภัทรพล หมั่นอาษา
จ.ส.อ. ภัทรพล หมั่นอาษา
อาจารย์ประจำวิชาชีพพื้นฐาน
อ.ปิยพงศ์  มณีอินทร์
อ.ปิยพงศ์ มณีอินทร์
อาจารย์ประจำวิชาชีพพื้นฐาน
อ.ธฤตวรรธน์  ศิริสมบูรณ์
อ.ธฤตวรรธน์ ศิริสมบูรณ์
อาจารย์ประจำวิชาชีพพื้นฐาน
อ.จิรภัทร  เดชขจร
อ.จิรภัทร เดชขจร
ครูผู้ช่วย