โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกวิชาช่างยนต์

อ.ไกรฤกษ์ รุจาคม
อ.ไกรฤกษ์ รุจาคม
หน.แผนกช่างยนต์
อ.ทองคำ ลาโพธิ์
อ.ทองคำ ลาโพธิ์
ผช.หัวหน้าแผนกช่างยนต์
อ.กัณฑ์ธร อรรครส
อ.กัณฑ์ธร อรรครส
ผช.หัวหน้าแผนกช่างยนต์
อ.ปาณเดชา จันวัฒนะ
อ.ปาณเดชา จันวัฒนะ
หัวหน้าโรงงาน 3
จ.ส.อ.ธนกฤต เขียวสวาท
จ.ส.อ.ธนกฤต เขียวสวาท
หัวหน้าโรงงาน 1
อ.ลัญจกร ธรรมวิริยะ
อ.ลัญจกร ธรรมวิริยะ
อาจารย์ประจำ
อ.บวรยศ ชุณหเศรษฐ์
อ.บวรยศ ชุณหเศรษฐ์
อาจารย์ประจำ
ว่าที่ ร.ต.ชูโชค พิมพาแป้น
ว่าที่ ร.ต.ชูโชค พิมพาแป้น
อาจารย์ประจำ
อ.กานต์รวี พิมพ์ทอง
อ.กานต์รวี พิมพ์ทอง
อาจารย์ประจำ
ว่าที่ ร.ต.พงศ์สรณ์ ลยังคานนท์
ว่าที่ ร.ต.พงศ์สรณ์ ลยังคานนท์
อาจารย์ประจำ
ว่าที่ ร.ต.สิริพันธุ์ เสตะกลัมพ์
ว่าที่ ร.ต.สิริพันธุ์ เสตะกลัมพ์
อาจารย์ประจำ
อ.ศรชัย ผาสุกหัส
อ.ศรชัย ผาสุกหัส
อาจารย์ประจำ
ว่าที่ ร.ต.อเนชา จุลชโลธร
ว่าที่ ร.ต.อเนชา จุลชโลธร
อาจารย์ประจำ
อ.ปราโมทย์ ปานเฟื่อง
อ.ปราโมทย์ ปานเฟื่อง
อาจารย์ประจำ
ว่าที่ ร.ต.รัชต วรมหาคุณ
ว่าที่ ร.ต.รัชต วรมหาคุณ
อาจารย์ประจำ
อ.ธงชาติ ตั้งทองอร่าม
อ.ธงชาติ ตั้งทองอร่าม
อาจารย์ประจำ
ส.ต.อรรณพ โรจนศิริ
ส.ต.อรรณพ โรจนศิริ
อาจารย์ประจำ
อ.ธัญเทพ ยิ้มสรวล
อ.ธัญเทพ ยิ้มสรวล
อาจารย์ประจำ
กิติศักดิ์  นิลคูหา
กิติศักดิ์ นิลคูหา
อาจารย์ประจำวิชาช่างยนต์