โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกวิชาพื้นฐาน

อ.สุนันทา
อ.สุนันทา
หัวหน้าแผนกวิชาพื้นฐาน
อ.ณปภัช พงษารัมย์
อ.ณปภัช พงษารัมย์
ผช.หัวหน้าแผนกวิชาพื้นฐาน
อ.ธมนพัชร์  ลาภหนุน
อ.ธมนพัชร์ ลาภหนุน
ผช.หัวหน้าแผนกวิชาพื้นฐาน
อ.สุเนตรา  การีอาร์
อ.สุเนตรา การีอาร์
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.นันทภัค  หนูทอง
อ.นันทภัค หนูทอง
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.กรธัช ขันล้อม
อ.กรธัช ขันล้อม
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.พักตร์จิรา ไกยสิทธิ์
อ.พักตร์จิรา ไกยสิทธิ์
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.ปวิตรา  สอนส้ม
อ.ปวิตรา สอนส้ม
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
อ.พิเชฐ มาตทอง
อ.พิเชฐ มาตทอง
อาจารย์ประจำวิชาพื้นฐาน
Wilda Bito-on Brion
Wilda Bito-on Brion
ครูต่างประเทศ
MR.MBI
MR.MBI
ครูต่างประเทศ