โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

อ.จักรพันธ์ แต้ยินดี
อ.จักรพันธ์ แต้ยินดี
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
อ.กฤษณ์กมล ไชยบุญเรือง
อ.กฤษณ์กมล ไชยบุญเรือง
ผช.หน.แผนกไฟฟ้ากำลัง
อ.วัฒนา มีชะคะ
อ.วัฒนา มีชะคะ
ผช.หน.แผนกไฟฟ้ากำลัง
อ.กีรติ ตุวินันท์
อ.กีรติ ตุวินันท์
หัวหน้าหมวดเครื่องกล
อ.วรกร ชาติวุฒิชนน
อ.วรกร ชาติวุฒิชนน
อาจารย์ประจำหมวดติดตั้งไฟฟ้า
อ.ดวงเดือน ภู่ดี
อ.ดวงเดือน ภู่ดี
อาจารย์ประจำหมวดไฟฟ้าประยุกต์
ปกณฉัตร  หงส์สำเริง
ปกณฉัตร หงส์สำเริง
อาจารย์ประจำหมวดเครื่องกล
อ.ศักดิ์ดา  อุ่นนาแซง
อ.ศักดิ์ดา อุ่นนาแซง
อาจารย์ประจำหมวดไฟฟ้าประยุกต์
อ.ประเสริฐ  กาฬภัคดี
อ.ประเสริฐ กาฬภัคดี
อาจารย์ประจำวิชาหมวดควบคุม
อ.ณฐพล  พรพิมศาสตร์
อ.ณฐพล พรพิมศาสตร์
ครูผู้ช่วยแผนกวิชาไฟฟ้า
ส.อ.เกียรติยศ เพ็ชรอำไพ
ส.อ.เกียรติยศ เพ็ชรอำไพ
อ.ประจำวิชาหมวดติดตั้งไฟฟ้า
นาย นิทิศ สว่างเนตร
นาย นิทิศ สว่างเนตร
ครูผู้ช่วยแผนกไฟฟ้า
นาย สุเมธ
นาย สุเมธ
ครูผู้ช่วยแผนกไฟฟ้า