โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกสารบรรณและบุคลากร

พ.ท.นรเศรษฐ์  มุนีรักษา
พ.ท.นรเศรษฐ์ มุนีรักษา
หัวหน้าแผนกสารบรรณและบุคลากร
อ.ณัฎฐ์ณรัณ  ศักดิ์แสง
อ.ณัฎฐ์ณรัณ ศักดิ์แสง
เจ้าหน้าที่สารบรรณและบุคลากร
ส.ต. สุจิตรา  เขียวเจริญ
ส.ต. สุจิตรา เขียวเจริญ
เจ้าหน้าที่สารบรรณและบุคลากร
จ.ส.อ.พิเชษ  สุขสุมิตร
จ.ส.อ.พิเชษ สุขสุมิตร
เจ้าหน้าที่สารบรรณและบุคลากร
น.ส.กาญจนา  ออกช่อ
น.ส.กาญจนา ออกช่อ
เจ้าหน้าที่สารบรรณและบุคลากร