โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกสารสนเทศ

ว่าที่ร.ต.ณฐโชค เกตุปภาจันทน์
ว่าที่ร.ต.ณฐโชค เกตุปภาจันทน์
หัวหน้าแผนกสารสนเทศ
อ.กมลทิพย์ วรรโณภาส
อ.กมลทิพย์ วรรโณภาส
ผช.หัวหน้าแผนกสารสนเทศ
น.ส.วารุณี  อ่ำพิพัฒน
น.ส.วารุณี อ่ำพิพัฒน
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
ร.อ.อนันต์  ก้อนทรัพย์
ร.อ.อนันต์ ก้อนทรัพย์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
น.ส.ภรณ์ทิพย์  ศรัทธาธรรมกุล
น.ส.ภรณ์ทิพย์ ศรัทธาธรรมกุล
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
รัตนาพรหม สาขา ณ สกลนคร
รัตนาพรหม สาขา ณ สกลนคร
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
น.ส.อังคณา  ทวยหาญ
น.ส.อังคณา ทวยหาญ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
น.ส.นัฎฐากุญช์  ภู่คำ
น.ส.นัฎฐากุญช์ ภู่คำ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
อ.นภาพิณ วัฒนจงกล
อ.นภาพิณ วัฒนจงกล
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ