โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

แผนกอาคารและสถานที่

นางลักขณา บุญธรรมส่ง
นางลักขณา บุญธรรมส่ง
หัวหน้าแผนกอาคารและสถานที่
พ.ท.ประทีป ตนะศุภผล
พ.ท.ประทีป ตนะศุภผล
ผช.หน.แผนกอาคารและสถานที่
น.ส.มณีรัตน์ คำรุไทย
น.ส.มณีรัตน์ คำรุไทย
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
จ.ส.อ.สมหมาย หวานฉ่ำ
จ.ส.อ.สมหมาย หวานฉ่ำ
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
จ.ส.อ.สมเกียรติ มาประเสริฐ
จ.ส.อ.สมเกียรติ มาประเสริฐ
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ โซ่พิมาย
จ.ส.อ.ประสิทธิ์ โซ่พิมาย
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
นายเรืองศักดิ์ สุวรรณนิตย์
นายเรืองศักดิ์ สุวรรณนิตย์
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
นางบุษดี ลาโพธิ์
นางบุษดี ลาโพธิ์
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
นางแพรวพรรณ ยุตธรรมโม
นางแพรวพรรณ ยุตธรรมโม
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
นางอภิญญา คล่องใจ
นางอภิญญา คล่องใจ
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
นางพิสมัย สุคันธตุล
นางพิสมัย สุคันธตุล
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
นางอำไพ สร้อยสุมาลี
นางอำไพ สร้อยสุมาลี
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
นางบังอร มีโพธิ์
นางบังอร มีโพธิ์
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
น.ส.ดารณี ทองสุข
น.ส.ดารณี ทองสุข
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
น.ส.รจนา เกิดดี
น.ส.รจนา เกิดดี
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
นายศรัญรักษ์ เจริญสุข
นายศรัญรักษ์ เจริญสุข
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
นางศรินภัสร์ โตแย้ม
นางศรินภัสร์ โตแย้ม
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
นายสมปอง ตระกูลทา
นายสมปอง ตระกูลทา
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
นางเสมียน สุปัญโญ
นางเสมียน สุปัญโญ
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
นายณเรศ บุญเกิด
นายณเรศ บุญเกิด
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
นางปาริชาต ทองมา
นางปาริชาต ทองมา
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่
นางสาวโชติกา ศรียาภัย
นางสาวโชติกา ศรียาภัย
เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่