โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL

ข่าวสารและประกาศจากทางโรงเรียน

พ.อ.ไชยสิทธิ์ ปิยมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  03/06/2019

ประกาศ รร.ทบอ.ช่างกล ขส.ทบ. เรื่องการปรับปรุงทรงผม นร. ปวช.1,2 และ 3  26/05/2019

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. จัดประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาครูและนักเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  24/05/2019

ประกาศเพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียน  08/05/2019

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2562  20/04/2019

ประกาศรายชื่อนักเรียน ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์มอบตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2562  20/04/2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาและมีสิทธิ์มอบตัวเป็นนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1และปวส.1 ระบบโควตา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  19/03/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เป็น นร.ใหม่ ระดับ ปวช.1และปวส.1 ระบบโควตา2 ประจำปีการศึกษา 2562  13/03/2019

ระบบรับสมัครออนไลน์  23/02/2019

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562  03/11/2018

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ระบบโควตา ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562  03/11/2018

ข้อมูลรายละเอียด เรื่องห้องเรียนพิเศษ  22/04/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) ระบบโควตา (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561  16/02/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส. 1)  14/02/2018

แบบฟอร์มนำส่งรายชื่อการสมัครเข้าศึกษาระบบโควตา (รอบสอง ส่งจากโรงเรียนของผู้สมัคร)ประจำปีการศึกษา 2561  23/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา และ มีสิทธิ์มอบตัวเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ระดับ ปวช. 1  22/01/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าเป็นนักเรียนใหม่ระดับ ปวช. รอบโควตา (สมัครด้วยตนเอง)  12/01/2018

รับสมัครรอบปกติ ระดับปวช และปวส ประจำปีการศึกษา 2561  04/12/2017

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วีดีโอ


กิจกรรมจากทางโรงเรียน

หลักปรัชญาของโรงเรียน

มีวินัย

การสร้างจิตสำนึกของนักเรียนให้เป็นผู้มีเหตุผลในการปฏิบัติ ด้วยการเคารพกฎระเบียบของสังคม รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และรักความถูกต้อง การประพฤติปฏิบัติเหล่านี้ ต้องกระทำอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นความเคยชิน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

สนใจวิชาการ

การปลูกฝังเจตคติให้นักเรียนมีนิสัยรักการศึกษา ใฝ่หาความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรม และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การยกระดับ ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

สรรสร้างคุณธรรม

การปลูกฝังอบรมให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี ทั้งกาย วาจา ใจ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม ตั้งอยู่ในความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที และเสียสละ อันจะนำไปสู่การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 

ตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากมายในทุกรุ่น ทุกวิชาชีพทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อโรงเรียน

  • โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
    KONG THABBOK UPATHAM CHANGKOL KHO SO THO BO SCHOOL (A.T.E. School)

  • 120 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  • 0-2550-9215

  • info@ate.ac.th , admin@ate.ac.th , webmaster@ate.ac.thหอเกียรติยศของ 

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

ของคณะครูขอาจารย์และนักเรียน อ่านเพิ่มเติม