สมัครสอบรอบปกติ

ปิดรับสมัครออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบใหม่(เพิ่มเติม)

วันที่ กำหนดการ หมายเหตุ
เปิดรับสมัครตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป - 13 มีนาคม 2561 ปิดระบบรับสมัครเวลา 15.30 น. รับสมัครสอบทางออนไลน์
ปวช.1 ให้นำเอกสารมามอบให้ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 หลังการสอบเสร็จสิ้น
ปวส.1 ให้นำเอกสารมามอบให้ในวันที่ 18 มีนาคม 2561

ค่าบริการออนไลน์ 140 บาท
ค่าสมัคร 100 บาท
ค่าตรวจสารเสพติด 100 บาท
รวม 340 บาท
กรณีไม่ชำระค่าสมัครสอบภายในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ก่อนเวลา 15.30 น ระบบจะทำการตัดชื่อออกทันที่
5 – 13 มีนาคม 2561 รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.1 รับสมัครกรณีปกติ ต้องมาติดต่อที่โรงเรียนเท่านั้น
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สมัครสอบผ่านระบบ Online ให้มาในวันสอบคัดเลือกพร้อมเอกสาร
5 - 13 มีนาคม 2561 รับสมัครนักเรียน ระดับ ปวส.1
รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.3
มัธยมปลาย ม.6
หรือเทียบเท่า
รับสมัครกรณีปกติ ต้องมาติดต่อที่โรงเรียนเท่านั้น
สาขาเปิดรับสมัคร ปวส
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
สาขาช่างอากาศยาน
สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์(ทวิภาคี)
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง(ทวิภาคี)
สมัครสอบผ่านระบบ Online ให้มาในวันสอบคัดเลือกพร้อมเอกสาร
17 มีนาคม 2561 สอบคัดเลือกระดับ ปวช.1 ทุกสาขางาน
ทั้งระบบการสมัครออนไลน์ และระบบรับสมัครปกติ
สำหรับผู้สมัครสอบออนไลน์ กรุณานำเอกสารชำระค่าสมัคร ตัวจริงมาส่งให้ทางโรงเรียนด้วยครับ
เวลาสอบ 08.00 น - 11.00 น
ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 20 มีนาคม 2561
ติดตามผลการสอบคัดเลือกตามช่องทางดังนี้
1.Facebook ชื่อ @ate.school
2.Line@ พิมพ์ @usp0339n
3.เว็ปไซต์ www.ate.ac.th
18 มีนาคม 2561 สอบคัดเลือก ระดับ ปวส.1 ทุกสาขางาน
ทั้งการสมัครระบบออนไลน์ และระบบรับสมัครปกติ
เวลาสอบ 08.00 น - 11.00 น
ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 20 มีนาคม 2561
ติดตามผลการสอบคัดเลือกตามช่องทางดังนี้
1.Facebook ชื่อ @ate.school
2.Line@ พิมพ์ @usp0339n
3.เว็ปไซต์ www.ate.ac.th
วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 รับมอบตัวนักเรียนผ่านการคัดเลือก ระดับ ปวช.1 (กรณีปวส.1 มามอบตัวไม่สามารถรับมอบตัวให้ได้) เอกสารสำหรับมอบตัว
วันที่ 26-27 มีนาคม 2561 รับมอบตัวนักเรียนผ่านการคัดเลือก ระดับ ปวส.1 เอกสารสำหรับมอบตัว
แจ้งกรณีไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงิน, ไม่ได้ชำระเงินค่าสมัคร, ทางระบบออนไลน์จะทำการตัดชื่อออกจากระบบ เพื่อกำหนดที่นั่งสอบ วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น ระบบออนไลน์จะทำการปิด และเช็คยอดนักเรียน กรณีสงสัยสอบถามได้ตามช่องทางติดต่อของโรงเรียน
กรณีส่งใบจ่ายค่าสมัครไม่ได้ทุกกรณี ส่งที่ beeingskr@gmail.com
รับสมัครออนไลน์ รอบใหม่ (เพิ่มเติม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 - 6 เมษายน 2561 ระบบออนไลน์ปิดระบบก่อน 1 วัน
รับสมัครทั้งระดับ ปวช.1 และปวส.1
ค่าบริการออนไลน์ 140 บาท
ค่าสมัคร 100 บาท
ค่าตรวจสารเสพติด 100 บาท
รวม 340 บาท
กรณีไม่ชำระค่าสมัครสอบภายในวันที่ 6 เมษายน 2561 ก่อนเวลา 15.30 น ระบบจะทำการตัดชื่อออกทันที่
สอบคัดเลือกในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1
วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 11.30 น
กรณีสมัครกับระบบออนไลน์ต้องมายืนยันตัวตนที่ สถานที่หน้าตึกอำนวยการ เอกสารที่ต้องนำมา
1.ใบสมัครที่กรอกในระบบ
2.บัตรสอบออนไลน์และใบชำระค่าบริการ
เอกสารที่แจ้งไว้ในบัตรสอบทั้งหมด
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบใหม่ (เพิ่มเติม)
วันที่ 10 เมษายน 2561
สำหรับผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกในวันที่ 11 เมษายน 2561
ติดต่อรับเอกสารสำหรับมอบตัว เวลา 08.30 น - 16.00 น.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 10 เมษายน 2561
ติดตามผลการสอบคัดเลือกตามช่องทางดังนี้
1.Facebook ชื่อ @ate.school
2.Line@ พิมพ์ @usp0339n
3.เว็ปไซต์ www.ate.ac.th
มอบตัวนักเรียน/นักศึกษา ระดับปวช.1และปวส.1
วันที่ 23 - 25 เมษายน 2561
เวลา 08.30 น.- 16.00 น.
กรณีมอบตัวเสร็จสิ้น โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมอบตัว
ติดตามผลการสอบคัดเลือกตามช่องทางดังนี้
1.Facebook ชื่อ @ate.school
2.Line@ พิมพ์ @usp0339n
3.เว็ปไซต์ www.ate.ac.th

มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อ Admin ได้ที่ jaenaja@gmail.com

Add Line